Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 26

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 26-01-2015
   08h00: Kiểm tra chất lượng giảng viên Khối XHNV
    Thành phần: Mời T. Hiệu trưởng dự, đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTBM Khôi XHNV
    T. Thu (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    ------------------------------------------------------
    08h00: Đánh giá chất lượng giảng viên Khối ngành Khoa học sức khỏe
    Thành phần: Đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTCM, TPCM, GV – TG không có giờ dạy Khối ngành Khoa học sức khỏe
    T. Minh (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 405 - K7/25 Quang Trung
    ------------------------------------------------------
    08h00: Đánh giá chất lượng giảng viên Khoa KHTN
    Thành phần: Đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTBM và tất cả GV – TG không có giờ dạy của Khoa KHTN
    T. Quang (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 401 – 396 Điện Biên Phủ
    
       14h00: Đánh giá chất lượng giảng viên Khối ngành Khoa học sức khỏe
    Thành phần: Đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTCM, TPCM, GV – TG không có giờ dạy Khối ngành Khoa học sức khỏe
    T. Minh (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 405 - K7/25 Quang Trung
    ------------------------------------------------------
    14h00: Đánh giá chất lượng giảng viên Khoa KHTN
    Thành phần: Đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTBM và tất cả GV - TG không có giờ dạy của Khoa KHTN
    T. Quang (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 303 - 396 Điện Biên Phủ
    
 Thứ ba
 27-01-2015
   08h00: Kiểm tra chất lượng giảng viên Khối XHNV
    Thành phần: Mời T. Hiệu trưởng dự, T. Thu (BGH), đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTBM Khôi XHNV
    C. Nhật (K. NN) chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    ------------------------------------------------------
    08h00: Đánh giá chất lượng giảng viên Khối ngành Khoa học sức khỏe
    Thành phần: Đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTCM, TPCM, GV – TG không có giờ dạy Khối ngành Khoa học sức khỏe
    T. Minh (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 405 - K7/25 Quang Trung
    ----------------------------------------------------------
    08h00: Nghiệm thu đề tài NCKH của SV K. ĐTQT
    Thành phần: Theo Quyết định số 369/QĐ-ĐHDT ngày 22/01/2014
    Tại P. 806 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Đánh giá chất lượng giảng viên Khối ngành Khoa học sức khỏe
    Thành phần: Đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTCM, TPCM, GV – TG không có giờ dạy Khối ngành Khoa học sức khỏe
    T. Minh (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 405 - K7/25 Quang Trung
    ------------------------------------------------------
    14h00: Đánh giá chất lượng giảng viên Khối ngành Kỹ thuật (Khoa Kiến trúc, Khoa Xây dựng, Khoa Môi trường)
    Thành phần: Đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTBM Khối ngành Kỹ thuật
    T. Dương (K. Xây dựng) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ tư
 28-01-2015
   08h00: Đánh giá chất lượng giảng viên Khối ngành Khoa học sức khỏe
    Thành phần: Đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTCM, TPCM, GV – TG không có giờ dạy Khối ngành Khoa học sức khỏe
    T. Minh (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 405 - K7/25 Quang Trung
    ----------------------------------------------------------------
    08h00: Đánh giá chất lượng giảng viên Khoa Điện – Điện tử
    Thành phần: Mời T. Việt Hùng(Viện NC&PT CNC), Đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTBM và tất cả các GV – TG của Khoa Điện – Điện tử
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    ----------------------------------------------------------------
    08h00: Đánh giá chất lượng giảng viên Khoa ĐTQT
    Thành phần: Đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTBM và tất cả các GV – TG không có giờ dạy của Khoa ĐTQT
    C. Hằng (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 601 – 182 Nguyễn Văn Linh
    
       14h00: Kiểm tra chất lượng giảng viên Khối XHNV
    Thành phần: Mời T. Hiệu trưởng dự, T. Thu (BGH), đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTBM Khôi XHNV
    C. Nhật (K. NN) chủ tŕ, tại pḥng 510 - K7/25 Quang Trung
    ------------------------------------------------------
    14h00: Đánh giá chất lượng giảng viên Khoa CNTT
    Thành phần: Mời T. Việt Hùng, Trung Hiếu (Viện NC&PT CNC), Đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTBM và tất cả các GV – TG của Khoa CNTT
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    ------------------------------------------------------
    14h00: Thi chuyển ngạch GV Khoa Dược
    Thành phần: theo thông báo của P. Tổ chức
    T. Minh (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ năm
 29-01-2015
   08h00: Đánh giá chất lượng giảng viên Khoa CNTT
    Thành phần: Mời T. Việt Hùng, Trung Hiếu (Viện NC&PT CNC), Đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTBM và tất cả các GV – TG của Khoa CNTT
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
     ------------------------------------------------------
    08h00: Đánh giá chất lượng giảng viên Khối ngành Kỹ thuật (Khoa Kiến trúc, Khoa Xây dựng, Khoa Môi trường)
    Thành phần: Đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTBM Khối ngành Kỹ thuật
    T. Dương (K. Xây dựng) chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    ------------------------------------------------------
    09h30: Thi chuyển ngạch GV Khoa Ngoại ngữ
    Thành phần: theo thông báo của P. Tổ chức
    C. Nhật (K. NN) chủ tŕ, tại pḥng 710B - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Đánh giá chất lượng giảng viên Khoa KHTN
    Thành phần: Đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTBM và tất cả các GV – TG không có giờ dạy của Khoa KHTN
    T. Quang (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 402 – 396 Điện Biên Phủ
    
 Thứ sáu
 30-01-2015
   08h00: Kiểm tra chất lượng giảng viên Khối XHNV
    Thành phần: Mời T. Hiệu trưởng dự, đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTBM Khôi XHNV
    T. Thu (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    ----------------------------------------------------------
    08h00: Đánh giá chất lượng giảng viên Khoa KHTN
    Thành phần: Đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTBM và tất cả các GV – TG không có giờ day của Khoa KHTN
    T. Quang (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 202 – 396 Điện Biên Phủ
    ------------------------------------------------------
    08h00: Đánh giá chất lượng giảng viên Khối ngành Kỹ thuật (Khoa Kiến trúc, Khoa Xây dựng, Khoa Môi trường)
    Thành phần: Đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTBM Khối ngành Kỹ thuật
    T. Dương (K. Xây dựng) chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Đánh giá chất lượng giảng viên Khối ngành Kỹ thuật (Khoa Kiến trúc, Khoa Xây dựng, Khoa Môi trường)
    Thành phần: Đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTBM Khối ngành Kỹ thuật
    T. Dương (K. Xây dựng) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    ------------------------------------------------------
    15h00: Nghiệm thu đề tài NCKH của GV K. Ngoại ngữ
    Thành phần: Theo Quyết định số 368/QĐ-ĐHDT ngày 22/01/2014
    Tại P. 710B - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ bảy
 31-01-2015
   08h00: Kiểm tra chất lượng giảng viên Khối XHNV: Khoa Ngoại ngữ
    Thành phần: Mời T. Hiệu trưởng dự, đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTBM Khôi XHNV
    C. Nhật (K. NN) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    -------------------------------------------------------------
    08h00: Kiểm tra chất lượng giảng viên Khối XHNV: Khoa KHXHNV và K. LLCT
    Thành phần: Mời T. Hiệu trưởng dự, đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTBM Khối XHNV
    T. Thu (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    ----------------------------------------------------------------
    08h00: Đánh giá chất lượng giảng viên Khoa ĐTQT
    Thành phần: Đại diện các đơn vị sau: P. ĐT, P. Thanh tra, P. Tổ chức, P. KH&CN, TT. QHDN&TVHTSV, Trưởng – Phó, TTBM và tất cả các GV – TG không có giờ dạy của Khoa ĐTQT
    C. Hằng (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 601 – 182 Nguyễn Văn Linh
    -------------------------------------------------------------
    08h00: Làm việc với Thầy Hoàng Tùng (Đại học Huế)
    Thành phần: T. Chấn, T. Thanh, T. Thông (K. Y), T. Chung, T. Ḥa, T. Hưng (TT. ĐTTT&Bằng 2)
    Tại pḥng 708 - K7/25 Quang Trung
    
       
 Chủ nhật
 01-02-2015
   07h00-09h00: Tư vấn Tuyển sinh tại Trường THPT Ông Ích Khiêm
    09h00-11h00: Tư vấn Tuyển sinh tại Trường THPT Phan Thành Tài
    Thành phần: theo Quyết định
    
       14h30: Đại hội Chi bộ Sinh viên Khối KT - CN
    Thành phần: Mời đại diện Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, BCH Đoàn Trường, Liên chi Đoàn các Khoa sau: K. Xây dựng, K. Kiến trúc, K. CNTT, K. Điện – Điện tử, K. Môi trường, Đối tượng Đảng của Chi bộ và toàn thể Đảng viên Chi bộ dự
    Tại pḥng 612 - K7/25 Quang Trung
     --------------------------------------------------------
    13h30-15h30: Tư vấn Tuyển sinh tại Trường THPT Phạm Phú Thứ
    15h30-17h00: Tư vấn Tuyển sinh tại Trường THPT Nguyễn Trăi
    Thành phần: theo Quyết định
    
  Ghi chú :     Trong quá trình thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương trình Quản lý công văn.
     BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản:
Văn phòng Trường Đại học Duy Tân
Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn
Website:http://www.dtu.edu.vn


Phát triển bởi:
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin (CIT) Trường Đại học Duy Tân
Tầng 7 - 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng